Barcelona 60’s
ISBN 978-84-9880-880-3

Barcelona 60’s aims to observe the city of that era, specifically by means of its housing. Those were years in which the residential project was the most forceful expression among the major social changes. A residential project particularly relevant when describing the character and the urban logics not just of Barcelona but also of its inhabitants and theuir way of life.

This, then, a look at a city associated with and era and viewed through the lens of the housing project that helps us to locate and understand certain urban situations. Talking about residential buildings means talking about where they are located, what they are like and, of course, the architects who designed them. Architects such as Antoni de Moragas, Josep Antoni Coderch, Lluís Nadal, MBM, Antoni Bonet i Castellana, Ricardo Bofill, Lluis Clotet i Òscar Tusquets and Francesc Mitjans.

Barcelona 60’s
ISBN 978-84-9880-880-3

Barcelona 60’s proposa observar la ciutat d’aquells anys a través dels seus habitatges. Aquells van ser uns moments on el projecte residencial era la més potent expressió d’uns importants canvis socials. Un projecte residencial especialment rellevant en la descripció del caràcter i les lògiques urbanes de Barcelona, però també dels seus habitants i els seus modes de viure.

En definitiva, proposem una mirada a una ciutat associada a un temps vista a través d’uns projectes d’habitatge que ens portaran a trobar i entendre millor determinades situacions urbanes. Parlar d’edificis vol dir parlar d’on estan emplaçats, de com són, i també imprescindiblement parlar dels arquitectes que els van projectar. Arquitectes com Antoni de Moragas, Josep Antoni Coderch, Lluís Nadal, MBM, Antoni Bonet i Castellana, Ricardo Bofill, Lluis Clotet i Òscar Tusquets o Francesc Mitjans.

Limits
ISBN 9788469758991

The urban boundary acquires special characteristics in the confrontation with housing, since the domestic dimensions are particularly suited to assume the changes of scale that contact situations entail. This publication aims to address these issues based on the teaching experiences of the last courses of Housing and City, and the collaboration of some of the guests who have participated over the years. We wanted a project of the void, the usual limit of its relationship, to be a substantial part of the teaching reflection. In short, an attempt regarding the concept of Limit to visualize the complementarity of the residential aspects with the urban ones.

Limits
ISBN 9788469758991

Habitatge i Ciutat és un curs de contingut residencial i vocació urbana. En els exercicis proposats aquests darrers anys hem volgut que el projecte del buit, habitual límit d’aquesta relació, fos part substancial de la reflexió docent. Una reflexió docent, en definitiva, sobre l’escala urbana i les lleis de formació de la ciutat. El límit urbà adquireix característiques especials en la confrontació amb l’habitatge, ja que les dimensions domèstiques són especialment adequades per assumir els canvis d’escala que comporten les situacions de contacte. Aquesta publicació vol abordar aquestes qüestions a partir de les experiències docents dels darrers cursos d’Habitatge i Ciutat, i la col·laboració d’alguns dels convidats que al llarg d’aquests anys hi han participat. Un intent de visualitzar la complementarietat dels aspectes residencials amb els urbans al voltant de la noció de Límit

Des dels edificis
ISBN 9788498804713

Sovint moltes de les qüestions relatives a l’Habitatge han estat tractades com a independents d’aquelles que ens acosten a la comprensió de la Ciutat. Aquest procediment ha subordinat o ha jerarquitzat una aproximació a l’altra en funció dels punts de vista, com si les decisions projectuals al voltant seu no tinguessin molts punts de contacte fonamentals. El conjunt de textos que integren aquesta publicació pretén justament, malgrat la diferència escalar, precisar de quina manera el projecte residencial i el del seu entorn urbà són inseparables i complementaris. Ciutat i Habitatge formen part d’un mateix fet urbà i en definitiva d’un mateix projecte.

Un projecte que ha d’estar atent de manera simultània a les múltiples i diferents relacions que es deriven d’aquest plantejament. Per això, parlar des dels edificis és també i en gran part parlar de la ciutat i facilita que ens acostem d´una manera instrumental i didàctica a reflexions al voltant de temes cabdals. La comprensió de les seves raons fa més properes i entenedores les seves lògiques específiques i especialment la seva relació amb els teixits urbans. La ciutat adquireix sentit a partir dels edificis i dels espais que la conformen en una relació recíprocament beneficiosa

Des dels edificis
ISBN 9788498804713

Sovint moltes de les qüestions relatives a l’Habitatge han estat tractades com a independents d’aquelles que ens acosten a la comprensió de la Ciutat. Aquest procediment ha subordinat o ha jerarquitzat una aproximació a l’altra en funció dels punts de vista, com si les decisions projectuals al voltant seu no tinguessin molts punts de contacte fonamentals. El conjunt de textos que integren aquesta publicació pretén justament, malgrat la diferència escalar, precisar de quina manera el projecte residencial i el del seu entorn urbà són inseparables i complementaris. Ciutat i Habitatge formen part d’un mateix fet urbà i en definitiva d’un mateix projecte.

Un projecte que ha d’estar atent de manera simultània a les múltiples i diferents relacions que es deriven d’aquest plantejament. Per això, parlar des dels edificis és també i en gran part parlar de la ciutat i facilita que ens acostem d´una manera instrumental i didàctica a reflexions al voltant de temes cabdals. La comprensió de les seves raons fa més properes i entenedores les seves lògiques específiques i especialment la seva relació amb els teixits urbans. La ciutat adquireix sentit a partir dels edificis i dels espais que la conformen en una relació recíprocament beneficiosa

L’edifici com a lliçó
ISBN 846081019-3

Aquesta publicació recull textos sorgits a partir d’algunes de les classes del curs de projectes d’ Habitatge i Ciutat a l’ETSAB. Aquests textos prenen com a referència edificis exemplars d’habitatge i reflexionen sobre qüestions al voltant del projecte residencial i el seu encaix urbà.
Des dels edificis podem apropar-nos a situacions concretes de l’habitatge i a les estratègies del seu projecte. La reflexió al voltant d’ edificis exemplars d’habitatge facilita tractar alguns dels aspectes que més incideixen en el seu desenvolupament.

L’edifici com a lliçó
ISBN 846081019-3

Aquesta publicació recull textos sorgits a partir d’algunes de les classes del curs de projectes d’ Habitatge i Ciutat a l’ETSAB. Aquests textos prenen com a referència edificis exemplars d’habitatge i reflexionen sobre qüestions al voltant del projecte residencial i el seu encaix urbà.
Des dels edificis podem apropar-nos a situacions concretes de l’habitatge i a les estratègies del seu projecte. La reflexió al voltant d’ edificis exemplars d’habitatge facilita tractar alguns dels aspectes que més incideixen en el seu desenvolupament.