Aquest tercer curs està dedicat a l’habitatge, probablement el primer i més directe coneixement arquitectònic que tothom experimenta i un dels programes que més contribueixen a la definició de les nostres ciutats.
En conseqüència proposem exercicis amb clares i específiques implicacions urbanes. La relació del projecte amb el seu entorn o la complementarietat indissoluble d’edifici i espai públic són des d’aquest punt de vista qüestions bàsiques.
Els darrers anys hem incorporat a la reflexió sobre la relació amb l’entorn urbà, altres més específiques sobre els programes a COMPARTIR, la relació amb la NATURA, mantenir l’ EXISTENT, o els inexorables canvis que genera el pas del TEMPS.
En definitiva, proposem un programa conegut però ple d’incerteses i on més que respostes unívoques pretenem pensar conjuntament com l’habitatge pot satisfer les seves necessitats actuals i al mateix temps donar resposta a la identitat del lloc on se situa.

Exercici

En una illa del Poblenou, definida pels carrers Marroc, Cristòfol de Moura, Josep Pla i Puigcerdà; actualment buida però amb dues preexistències (una antiga fàbrica i un petit volum infraestructural) i on està previst un passatge que la travessarà; caldrà projectar un conjunt d’edificis d’habitatges amb especial atenció als espais buits que quedaran entre ells.
Caldrà projectar 200 habitatges de nova planta, en uns 20.000m2 aproximadament, mantenint les preexistències i respectant el passatge.
L’exercici es desenvoluparà en dues fases: en una primera es treballarà l’implantació volumétrica del conjunt incloent els seus espais buits, de mida i configuració lliure. Més endavant, quan aquest estigui ja definit es desenvoluparà en detall un fragment d’un o varis edificis que continguin com a mínim 60 habitatges.

Tema

L’experiència de l’arquitectura no pot produir-se sense context. Quan parlem de context o millor encara, de contextos, ho fem en un sentit ampli, més enllà d’una concepció estàtica i determinista vinculada a una simple localització euclidiana.
Els contextos que ens interessen, ens parlen del seu entorn físic i material, de la seva morfologia, cromatisme, olfacte o temperatura; però ens parlen també de molt més. Són contextos plens de vitalitat, intersubjectius i sotmesos a transformacions contínues; impregnats d’àmplies dimensions culturals, polítiques, estètiques i ecològiques; que reflecteixen les nostres memòries, conflictes i desitjos.
La vocació de l’arquitectura de ser representativa del moment en la que es produeix, actualment amb grans canvis en la sensibilitat ciutadana, amplia el diàleg a altres contextos que defineixen els anhels de la societat en la que vivim.
Ens referim a l’escalfament planetari i extinció massiva de biodiversitat, a l’escassetat de recursos i petjada energètica, a l’emergència habitacional i a patrons d’explotació social per raons de gènere o classe.
Des dels seus inicis, el curs d’Habitatge i Ciutat ha mantingut una estreta relació amb el context urbà, però al llarg dels darrers anys aquesta noció de context s’ha ampliat i complementat, oferint nous paradigmes que omplen de significats inesperats el projecte de l’habitatge contemporani.

Programa

Es proposen dos tipus d’habitatge, en la proporció que s’estimi convenient:
– Habitatge social per persones grans i joves, amb mides de 45m2 i 70m2, que contindran espais comuns compartits en un 40% de la seva superfície, per dotar-los de cuina col·lectiva, bugaderia, espais de treball, gimnàs, biblioteca, etc.
– Habitatges lliures de 2 i 3 habitacions amb superfícies de 75m2 i 100m2 respectivament.
Les condicions urbanístiques permeten una ocupació lliure de la superfície de la parcel·la, una vegada exclosos els volums preexistents i el passatge i una alçada màxima de PB + 8 plantes.
Tots els habitatges hauran de tenir alguna sortida exterior en forma de balcó, terrassa o pati.
Caldrà preveure una plaça d’aparcament per cada 4 habitatges i un aparcament per bicicletes.

Descarregables

Tríptic
Enunciat
Etiqueta carpeta A2
Plànols
Imatges
Ortofoto
Plànols

Calendari

13 septembre Presentació curs Habitagte i Ciutat
Pere Joan Ravetllat
Jordi Badia
Conxita Balcells
18 septembre Habitatge Ara
Xavier Ros
Marta Peris
Carles Enrich
Pablo Roel
Taula Rodona amb Conxita Balcells
20 septembre Tallers

25 septembre Festiu


27 septembre Tema 1: Atmòsfera interior d’illa
2 octubre Tallers

4 octubre Tallers


9 octubre Tema 2: Volumetria estratègica

11 octubre Tallers

16 octubre Tallers


18 octubre Tallers


23 octubre Tema 3: Morfologia urbana

25 octubre Tallers

30 octubre Tallers


1 novembre Festiu
6 novembre  Tallers


8 novembre Tallers

13 novembre Primer lliurament. Mid-term

15 novembre Tallers


20 novembre Tallers

22 novembre Sessió crítica


27 novembre Tema 4: Estratègia bioclimàtica

29 novembre Tallers


4 desembre Tallers


6 desembre Festiu11 desembre Segon lliurament. Avaluació continuada


13 desembre Tallers


8 gener Tallers


10 gener Tallers

 

24 gener Lliurament final i acte de cloenda